Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 20120-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;