Đánh giá sự phát triển của trẻ cần đưa ra những tiêu chí phù hợp với sự phát triển của trẻ.