1. SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN: 02083846528.

2. Đ/C HIỆU TRƯỞNG LÝ THỊ QUYÊN: 0975132223; 0913401521.

3. Đ/C PHÓ HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN THỊ MINH TÂM: 0389092299; 0912170413

4. Đ/C PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHU THỊ BÍCH NGỌC: 0982189005